Krynickie Stowarzyszenie Twórców - Galeria Pod Kasztanem


Galeria „Pod Kasztanem”

Krynickie Stowarzyszenie Twórców Galeria „Pod Kasztanem” powstało w 2009 r. na podwalinach Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, który w Krynicy-Zdroju istniał od 1988 r. Nowo powstałe Stowarzyszenie przejęło historię oraz wszystkie osiągnięcia funk­cjonującego wcześniej oddziału TPSP.  Krynickie Stowarzyszenie Twórców skupia malarzy, rzeźbiarzy i poetów z Krynicy- Zdroju i całej Gminy.


Odznaczenia i wyróżnienia dla Krynickiego Stowarzyszenia Twórców Galeria "Pod Kasztanem"

Zasłużony dla Kultury PolskiejZasłużony dla Kultury Polskiej
Złote Jabłko SądeckieZłote Jabłko Sądeckie
Złoty Herb Krynicy-Zdroju Złoty Herb Krynicy-Zdroju

Krynickie Stowarzyszenie Twórców Galeria „Pod Kasztanem” powstało w 2009 r. na podwalinach Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, który w Krynicy-Zdroju istniał od 1988 r. Nowopowstałe Stowarzyszenie przejęło historię oraz wszystkie osiągnięcia funk­cjonującego wcześniej oddziału TPSP.  Krynickie Stowarzyszenie Twórców skupia malarzy, rzeźbiarzy i poetów z Krynicy- Zdroju i całej Gminy. Celem Stowarzyszenia jest promowanie środowiska twórczego poprzez organi­zowanie wystaw malar­stwa i rzeźby spotkania literac­kie, druk katalogów i okolicznościowych prospektów towarzyszących wystawom.  Wyda­wane są też książki z poezją i malarstwem rodzimych twórców. Kryniccy Artyści z powodze­niem biorą udział w konkursach sztuki, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Stowarzyszenie nawiązuje kontakty artystyczne z ludźmi kultury i sztuki także poza Sądec­czyzną wymieniając doświadczenia. Organizowane plenery to przejaw potrzeby i chęci wspólnego działania artystów, możliwość integracji różnych środowisk twórczych, to chwila wytchnienia ale też intensywnej pracy twórczej.

W ciągu 26 lat zorganizowano ponad 120 wystaw malarstwa i rzeźby 115 spotkań ze sztuką i poezją i 23 plenery malarskie. Artyści wzięli udział w ponad 60 różnych imprezach kultural­nych na zaproszenie. Wydano 27 publikacji związanych ze sztuką i literaturą oraz 4 monogra­fie.

Siedzibą Stowarzyszenia w Kry­nicy-Zdroju jest Galeria „Pod Kasztanem”.  Galeria dla Kry­nickich Twórców sztuki i litera­tury jest miejscem bardzo ważnym. Odbywają się w niej spo­tkania z ludźmi kultury i sztuki oraz literackie z poetami i pisarzami. Od 10 lat realizowany jest cieszący się dużym powo­dzeniem cykl spotkań dla dzieci i młodzieży szkolnej pt.: „Uwrażliwiać na piękno”, a w 2009 r. zapoczątkowano cykl spotkań pt.: „Rozmowy z cieka­wymi ludźmi”. Stowarzyszenie współpracuje z wieloma organizacjami społecznymi, kultu­ralnymi, bibliotekami, szkołami i muzeami - nie tylko na Sądecczyźnie. Artyści biorą udział w au­kcjach i akcjach charytatyw­nych. Ogromnie ważne dla krynickiej, twórczej społeczności jest to, aby ludzie w różnym wieku, z różnymi zainteresowaniami mogli coś razem zrobić - realizując pomysły, spełniając marzenia twórcze, dawać innym możliwość przeżywania sztuki, poezji czy muzyki.

Za cało­kształt pracy na rzecz kultury, Stowarzyszenie otrzymało od Starosty Nowosądeckiego „Srebrne Jabłko Sądeckie”, a w 2013 r. zostało wyróżnione Statuetką „Złote Jabłko Sądeckie”. Kapituła Konkursu Marszałkowskiego „O Kryształ Soli” przyznała w kategorii „Kultura” wyróżnienie za inicjatywy podejmowane na rzecz innych. W 2008 r. Minister Kultury i Dzie­dzictwa Naro­dowego przyznał Stowarzyszeniu Medal „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. W 2013 r. Bur­mistrz i Rada Miejska w Krynicy uhonorowali Stowarzy­szenie „Złotym Herbem Krynicy”